Informacja o uchwałach

Informacja o uchwałach podjętych przez Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Ogrodowego w dniu 26.03.2022roku.

Uchwała Nr  2 /2022: Przyjęcie stawki na zarządza

 • Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Ogrodowego im. Powstańców Wielkopolskich, zarządzające ROD im. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie,  na podstawie zapisów w statucie Stowarzyszenia: § 12 punkt – 5, 7/1, 3, 5, ustala  wysokość opłaty ogrodowej przeznaczonej na prowadzenie i zarządzanie ROD
 1. Powstańców Wielkopolskich w roku 2022,  w wysokości:  0,80 zł za m2   dzierżawionej działki.

Uchwała Nr  3/2022: Gospodarka wodą na terenie ROD w 2022 roku

Walne zebranie członków Stowarzyszenia Ogrodowego im. Powstańców Wielkopolskich, zarządzające ROD im. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie, ustala wysokość stawki opłaty wodnej – stałej w roku 2022 na kwotę 60,00 zł za  rok.

§ 3

Walne zebranie członków stowarzyszenia ogrodowego im. Powstańców Wielkopolskich, zarządzające ROD im. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie, ustala wysokość stawki opłaty  za 1 m3  zużytej wody w roku 2022 na kwotę 5,0189 zł.  Stawkę ustalono na podstawie ostatniej faktury VAT nr 208728/2021z dnia 29.10.2021 rok. Kwota faktury1761,64:351 m3 =  5,0189 zł.  Jeżeli w roku 2022, kwota  faktury za zużytą wodę,  będzie wyższa niż ustalona. Przez walne zebranie zostanie ona wprowadzona  do systemu jako obowiązująca od daty wprowadzenia.

§ 5

W miesiącu sierpień – wrześniu 2022 roku,  zostaną spisane stany liczników wodnych, wskazując zużycie wody  w bieżącym roku, opłaty za zużyta wodę  należy uregulować do dnia 31.12.2022 roku, wszystkie opłaty za zużyta wodę nie  opłacone w podanym terminie,  będą obciążone ustawowymi odsetkami za nieterminową opłatę.

§ 6

Odłączanie i podłączenie liczników wody, dokonuje  uprawniony fachowiec wybrany przez dzierżawcę, koszty ponosi dzierżawca. Dzierżawca  zlecając prace uprawnionej osobie, po zakończeniu prac, winien zgłosić koordynatorowi wody celem zaplombowanie i wprowadzeniu nowego urządzenia do ewidencji oraz  żeby  mógł założyć plombę. Osoba ta może wykonać dokumentację fotograficzną urządzeń pomiarowych znajdujących się na działce. W razie problemów z plombowaniem oraz ewidencją dzierżawca na piśmie informuje zarząd stowarzyszenia, pod rygorem naliczenia mu opłaty ryczałtowej za 2022 rok.

§ 7

Wszelkie prace związane z instalacja wodną na terenie dzierżawionej działki oraz znajdującej się w altanie winny być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia do prowadzenia tych prac. O pracach tych należy powiadomić Zarząd Stowarzyszenia. Wszelkie koszty prac i materiałów poniesione  podczas ich wykonywania na terenie  są kosztami dzierżawcy działki.

§ 8

Za udowodnione naruszenie lub zerwanie plomby, Walne Zebranie ustala Jednorazową dodatkową opłatę w wysokości 200,00 zł, upoważnioną osobą do założenia plomby i prowadzenia ewidencji zużycia wody jest koordynator korzystania z wody na naszym ogrodzie.

§ 9

Dzierżawca działki może dokonać zapłaty za zużytą wodę w każdym czasie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z Panią skarbnik lub podczas jej dyżuru, podając aktualny stan licznika, stan licznika musi potwierdzić koordynator

§10

Walne Zebranie zobowiązuje zarząd do dokonywania kontroli podłączeń liczników wody oraz plomb – sposobem ciągłym przez cały rok. Kontrola może być prowadzona przez koordynatora,  pod nieobecność dzierżawcy działki tylko wtedy gdy przynajmniej raz kontrolujący usiłował się skontaktować telefonicznie z dzierżawcą działki.  Koordynator,  może  prowadzić dokumentację fotograficzną z swojej pracy.

§11

Walne Zebranie ustala wymianę liczników wody przez nowych dzierżawców działek, zwolnieni z tej wymiany są tylko te osoby, na których dokonano wymiany w roku przepisania.  Wymianę licznika wody dokonuje dzierżawca działki, na wniosek koordynatora, gdy czasokres użytkowania wyniósł 5 lat, lub na zarządzenie Walnego Zebrania lub Zarządu

§12

Zarząd Stowarzyszenia ogrodowego, rozlicza zużycie wody na działkach posiadających wodę całoroczną – dwukrotnie w roku: kwiecień –  listopad, nieopłacenie wystawionych rachunków w wyznaczonym terminie, upoważnia zarząd do  natychmiastowego zamknięcia wody na linii.

§ 13

Walne zebranie zezwala koordynatorowi do kontroli wody, czy na działce jest zamontowany zawór odcinający przed licznikiem, z zaleceniem zamontowania takiego zaworu, powyższe podyktowane jest zbyt dużymi stratami przy otwarciu wody po sezonie zimowym, oraz usuwaniu awarii w czasie sezonu.

§ 14

Ryczałt za zużytą wodę w roku 2022 wynosi :  206,00 zł. Stawkę ryczałtu zużytej wody za 2021 rok wyliczono w sposób następująco:  ogólne zużycie wody w 2021 roku – wyniosło 4960 m3 : 362 = 13,70 m3 –średnie zużycie przez   1 działkę x 3 =   41,1 x 5,0189 = 206,28 zł, po zaokrągleniu do 1 złotówki, wyliczono kwotę 206 zł

Uchwała Nr  4/2022: Gospodarka energia elektryczną na terenie ROD  w  2022 roku.

§ 1 Walne zebranie członków Stowarzyszenia Ogrodowego im. Powstańców Wielkopolskich, zarządzające ROD im. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie, ustala wysokość stałej opłaty energetycznej –  w roku 2022 na kwotę 100,00 zł.

§ 3  Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Ogrodowego im. Powstańców Wielkopolskich, zarządzające ROD im. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie, ustala wysokość stawki opłaty energetycznej za 1 kW zużytej energii elektrycznej w roku 2022 na kwotę w wysokości: 0,5947 zł.  Jeżeli w roku 2022, koszt 1 kW z faktury będzie wyższa niż obowiązująca zostanie ona wprowadzona do systemu.

§4 Termin wniesienia opłaty o której mowa w § 1, mija 31.12.2022 rok, wniesienie opłat po tym terminie spowoduje naliczenie ustawowych odsetek

§ 5  W miesiącach sierpień –  wrzesień 2021,  zostaną spisane stany liczników energetycznych, wskazując zużycie energii w 2022 roku, opłaty za zużyta energię należy uregulować do dnia 31.12.2022 rok, wszystkie opłaty  wniesione po tym terminie będą obciążone ustawowymi odsetkami.

§ 6 Odłączanie i podłączenie energii elektrycznej dokonuje  koordynator energii  elektrycznej  na koszt dzierżawcy działki, dzierżawca pokrywa  także wartość nowego licznika. Po zakończeniu prac montażowych, koordynator wprowadza nowe dane sprzętu do ewidencji i zakłada plombę. Wszelkie problemy występujące w tej tematyce, dzierżawca winien zgłosić na piśmie do zarządu Stowarzyszenia.

§ 7 Wszelkie prace związane z energią elektryczną na terenie dzierżawionej działki  oraz znajdującej się na niej altanie winny być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia do prowadzenia prac elektrycznych. Wszelkie koszty prac i materiałów, wykonywane na terenie działki są kosztami dzierżawcy działki. O zamiarze wykonania robót należy powiadomić na piśmie Zarząd Stowarzyszenia, oraz koordynatora ds. energii.

§8 Walne zebranie zezwala koordynatorowi do kontroli korzystania z energii, wykonania zleceń napraw oraz usuwaniu awarii linii energetycznej na ogrodzie, oraz do wejścia na teren działki pod nieobecność dzierżawcy.

§ 9  Walne Zebranie zezwala zarządowi zlecić opiekę nad linią energetyczną na ogrodzie dla osoby posiadającej przygotowanie zawodowe w tym temacie, który będzie odpowiadał za naprawę, oraz wprowadzanie i zalecanie zmian w linii energetycznej.

§10 Walne zebranie zaleca wymianę liczników przez nowych dzierżawców działek, z wymiany zwolnieni są tylko te działki, na których dokonano wymiany w przejęcia działki.

§11 Za udowodnione naruszenie lub zerwanie plomby na urządzeniu rejestrującym zużycie  energii Walne Zebranie ustala jednorazową opłatę w wysokości 200,00 zł.

§ 12 Dzierżawca działki może dokonać zapłaty za zużytą energię w dowolnym terminie podczas dyżuru skarbniczki zarządu,  podając aktualny stan licznika, stan winien być potwierdzony przez koordynatora

§ 13 Walne zebranie zezwala zarządowi do wyłączenie energii dla dzierżawców działek zalegających z płatnościami za dzierżawę swojej  działki  w kwocie wyższej niż 200,00 złotych.

§ 14 Ponowne włączenie energii walne zebranie ustala na kwotę 200,00 złotych.

Uchwała Nr 5 /2022: Gospodarka śmiećmi i odpadami na terenie ROD  w 2022 roku

§ 1 Na podstawie zapisów statutu naszego stowarzyszenia & 12 pkt 5, zarząd Stowarzyszenia  stawia wniosek o ustalenie opłaty na gospodarkę  odpadami i ochronę środowiska  w  ROD im. Powstańców   Wielkopolskich w Szczecinie w  roku 2022 w wysokości –   1,27 zł za m2.

§ 3 Termin wniesienia opłaty o której mowa w § 1, ustala się  dzień 31.12.2022 rok, opłaty wniesione po tym terminie, obciążone zostaną ustawowymi odsetkami.

§4 Zarząd Stowarzyszenia wnioskuje do Walnego zebrania o zmianę miejsca. Ustawienia kontenera na odpady zielone /rejon świetlicy/

§5 Walne Zebranie zezwala Zarządowi Stowarzyszenia na naliczanie dodatkowych opłat w roku 2022, dla dzierżawców działek, którzy nie będą przestrzegać ustalonych zasad przez Walne Zebranie, uchwał zarządu ROD im. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie oraz innych przepisów dotyczących gospodarki odpadami, zawartych w uchwałach miasta Szczecin.

§6 Walne Zebranie na wniosek Zarządu ustala: dla osób wyrzucających worki, odpady i śmieci w rejonie bramy na parkingu od ulicy Przygodnej oraz do pojemników przy świetlicy:  meble, sprzęt o dużych gabarytach, trawę, liście, opłatę dodatkową w wysokości 300,00 zł

Uchwała Nr  6/2022: Funkcjonowanie bram i furtek na terenie ROD w 2022 roku

 § 1  Na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, Walne Zebranie uchwala,  że brama wjazdowa od ulicy Janka Muzykanta  będzie otwierana w czwartki, jeżeli będzie to dzień świąteczny to brama będzie otwarta dzień wcześniej.

W terminie od 1.04.2022 – 30.09.2022    w  godzinach: 800 – 2000

 W terminie od 1.10.2022 – 30.11.2022    w  godzinach: 800 – 1600

§ 2  Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego zapewnia swobodny wjazd na teren ROD, w 1.04.2022  do 30.11.2022 roku.

 • osobom z widoczną niepełnosprawnością uniemożliwiającą poruszanie się.
 • Osobą niepełnosprawną ruchowo w rozumieniu niniejszego postanowienia jest osoba, która na skutek stwierdzonej urzędowo niepełnosprawności ma trudności z samodzielnym poruszaniem się.
 • dzierżawcom działek,  którzy ukończyli 75 lat.
 • dzierżawcy którzy otrzymają zezwolenie na wjazd zgodnie z zapisami w uchwale

6 a i b, muszą dostosować się do zasad ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia:

 • informacja za szybą zezwalająca na wjazd,
 • nie udostępnianie klucz innym dzierżawcom działek,
 • nie parkowanie samochodów na ternie ogrodu w godzinach nocnychosobom wydanym
 • zezwolenie przez zarząd, wykonujących prace zlecone dla zarządu

3 Wjazd na teren ogrodu dla pozostałych dzierżawców działek będzie odpłatny w wysokości 20,00 zł, /10,00 zł dla zarządu – 10,00 złotych dla gospodarza/, chęć wjazdu i termin należy wcześniej uzgodnić z Panem koordynatorem. Termin wjazdu tylko w dni powszednie,  od 1.04.2021 –  30.11.2021

4 Dzierżawcy działek wykonujący remont altany będą mogli wjechać bezpłatnie po złożeniu pisemnej informacji o remoncie, w zarządzie i otrzymaniu klucza do bramy wjazdowej. Kaucja za klucz 200,00 złotych – zwrotna po zakończeniu robót. Ta forma wjazdu możliwa w terminie 1.04.2022 do 30.11.2022

5 Furtka od „piekarni” zamknięta od 1.12.2022 – 31.03.2023 roku.

§ 6   Walne Zebranie uchwala że każdy dzierżawca działki odpowiada za porządek oraz koszenie trawy, do połowy alejki przed swoją działką.Zarząd dba o porządek na parkingach oraz terenie wokół świetlicy.

§ 7   Klucze do wjazdu na parking, zakup pilotów oraz inne klucze, można otrzymać u Pani Skarbnik po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania – telefonicznie.

Uchwała Nr  7 /2022: Składka członkowska w roku 2022

1 Walne zebranie członków stowarzyszenia ogrodowego im. Powstańców Wielkopolskich, zarządzające ROD im. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie, na podstawie zapisów w statucie Stowarzyszenia § 5,pkt 2/5,ustala składkę członkowską  w Stowarzyszeniu w roku 2022 wysokości 12,00 zł.

§ 2  Składkę należy opłacić do 31.12.2022 roku, nie opłacenie składki do dnia 31.12.2022 będzie podstawą  do skreślenia z listy członków.

§ 3  Środki zebrane mogą być przeznaczone wyłącznie na sprawy związane z organizacją Walnych Zebrań

Uchwała Nr 8 /2022: Plan finansowy ROD  im. Powstańców Wielkopolskich na rok 2022

1 Walne zebranie członków Stowarzyszenia Ogrodowego im. Powstańców Wielkopolskich, zarządzające ROD im. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie, przyjmuje  przedstawiony przez zarząd stowarzyszenia plan finansowy ROD na 2022 rok.

2 Załącznikami do uchwały są: uchwała nr 2; 3; 4; 5; 7;

Uchwała Nr  9 /2022: Wysokość opłaty inwestycyjnej w roku 2022.  

1. Walne zebranie członków stowarzyszenia ogrodowego im. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie ustala wysokość stawki opłaty inwestycyjnej w roku 2022 w wysokości 3000,00 zł, dla każdego nowego dzierżawcy działki w ROD Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie.

2. Z opłaty inwestycyjnej zwolnieni są przejmujący działkę członkowie najbliższej rodziny dotychczasowego dzierżawcy.

3. Opłata inwestycyjna jest opłatą jednorazową nie podlegająca zwrotowi.

Uchwała Nr 10 /2022: Przyjęcie sprawozdania z działalności zarządu  Stowarzyszenia Ogrodowego , zarządzającego ROD im. Powstańców Wielkopolskich, za rok 2021

§ 1 Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Ogrodowego im. Powstańców Wielkopolskich, zarządzające ROD im. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie, po wysłuchaniu sprawozdania zarządu Stowarzyszenia, zapoznaniu się z projektami uchwał przedstawionych przez zarząd oraz wniosku komisji rewizyjnej o przyjęciu przedstawionego w dniu dzisiejszym sprawozdania, na podstawie zapisów w statucie stowarzyszenia: § 12 – pkt 4 postanawia przyjąć przedstawione sprawozdanie z działalności zarządu stowarzyszenia w 2021 roku.

§ 2  Na podstawie zapisów w statucie stowarzyszenia ogrodowego im. Powstańców Wielkopolskich,  § 12, pkt – 7, 8, 9, zebranie zobowiązuje zarząd do przedstawienia do 30.06.2022 pełnej informacji dotyczącej finansów ROD im. Powstańców  Wielkopolskich w Szczecinie za 2021 rok, dla wszystkich dzierżawców działek.

Uchwała Nr  11 /2022: Zagospodarowanie wyniku finansowego za 2020 roku

Walne zebranie członków Stowarzyszenia Ogrodowego im. Powstańców Wielkopolskich, zarządzające ROD im. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie, po zapoznaniu się i omówieniu wyników z działalności finansowej w 2020 roku, postanawia wynik finansowy netto w wysokości : 25415,80 zł /słownie:  dwadzieścia pięć tysięcy czterysta piętnaście złotych osiemdziesiąt groszy/ przeznaczyć:

§ 1. Kwotę 4000,00 złotych /słownie: cztery tysiące złotych / przekazać dla biura zajmującego się uchodźcami z Ukrainy.

§ 2. Pozostałą kwotę w wysokości: 21415,80 zł /słownie: dwadzieścia jeden tysięcy czterysta piętnaście złotych, osiemdziesiąt groszy/  przeznaczyć na działalność statutową w ROD im. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie

Uchwała Nr  12 /2022: Zagospodarowanie wyniku finansowego za rok 2021

Walne zebranie członków Stowarzyszenia Ogrodowego im. Powstańców Wielkopolskich, zarządzające ROD im. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie, po zapoznaniu się i omówieniu wyników z działalności finansowej w 2020 roku, postanawia wynik finansowy netto w wysokości : 29249,04 zł /słownie:  dwadzieścia dziewięć  tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć złotych cztery grosze / przeznaczyć:

 • 1. Kwotę 4000,00 złotych /słownie: cztery tysiące złotych / przekazać dla biura zajmującego się uchodźcami z Ukrainy.
 • 2. Pozostałą kwotę w wysokości: 25249,04 zł /słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych,  cztery  grosze/ przeznaczyć na działalność statutową w ROD, Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie

 

Uchwała Nr  13 /2022: Przyjęcie: bilansu za 2021 rok, Rachunek Zysków i Strat za 2021 rok oraz zestawienie umorzenia środków za 2021 rok. 

Walne zebranie członków Stowarzyszenia Ogrodowego im. Powstańców Wielkopolskich, zarządzające ROD im. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie, po zapoznaniu się  z przedstawionymi przez zarząd dokumentami ze swej działalności  w

2021 roku, omówieniu wyników z działalności finansowej w 2021 roku, postanawia przyjąć przedstawiony i podpisany  przez zarząd Stowarzyszenia, podpisany przez komisję rewizyjną Stowarzyszenia Ogrodowego – sporządzony  przez Biuro Rachunkowe CERTUS Anna Okoń – Bilans  sporządzony na dzień 31.12.2021 rok: aktywa razem 194395,22 złotych, pasywa razem 194395,22 złotych, Rachunek Zysków i Strat za 2011 rok oraz Zestawienie umorzenia środków za 2021 rok.

Uchwała Nr  14 /2022:  Zakup tablicy ogłoszeń

Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Ogrodowego im. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie, podjęło uchwałę zobowiązującą zarząd do zakupu i zamontowaniu przy bramie wjazdowej na ogród od ulicy Janka Muzykanta – tablicy ogłoszeń dla osób spoza ogrodu. Na tablicach będą zamieszczane informacje dotyczące spraw związanych z funkcjonowaniem ROD im. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie.

Uchwała Nr  15 /2022:  Wstrzymanie się od wykonywania prac głośnych

Walne zebranie po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego, w sprawie zakazu prowadzenia głośnych robót budowlanych w soboty od godziny 1800 oraz dni świąteczne  na terenie ROD Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie

Uchwała Nr  16 /2022: Przeznaczenie kwoty 6000,00 zł

Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Ogrodowego im. Powstańców Wielkopolskich, zarządzające ROD im. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie, na wniosek zarządu Stowarzyszenia postanawia przydzielić kwotę 6000,00 zł dla aktywu zarządzające ROD im. Powstańców Wielkopolskich do podziału, za aktywną pracę na rzecz ogrodu w 2021 roku.

Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Ogrodowego im. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie, odbyte w dniu 26.03.2022 rok, na wniosek zarządu Stowarzyszenia, postanowiło nie zmieniać wysokości opłat za dzierżawę działki w roku 2022, przyjmując wysokość opłat za dzierżawę działki:

 1. Opłata na prowadzenie ogrodu w wysokości         0,80 zł za  1m2 działki
 2. Opłata za wywóz śmieci i odpadów zielonych 1,27zł za  1 m2 działki
 3. Składka członkowska       12,00 zł roc członków stowarzyszenia/
 4. Opłata energetyczna 100,00 zł rocznie
 5. Opłata wodna 60,00 zł rocznie
 6. Opłata inwestycyjna 3000,00 zł  /jednorazowa dotyczy nowych dzierżawców/
 7. Opłata za zużytą wodę i energię na dzierżawionej działce w roku 2021, opłata według obowiązujących stawek po spisaniu liczników w miesiącu sierpniu i wrześniu br.

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.