RODO

RODO

Informacja Administratora Danych Osobowych przekazywana posiadaczowi działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym, zarządzanym przez Stowarzyszenie Ogrodowe im. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie.

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018r. Obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).   W związku z tym zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie przekazuje Państwu informacje dotyczące zakresu i zasad ich przetwarzania.

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Ogrodowe im. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie zarządzające ROD im. Janka Muzykanta, mieszczącego się przy ul. Janka Muzykanta 32, adres do korespondencji:

Andrzej Kołodziejczyk

Janka Muzykanta 32

71-212 Szczecin.

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail:

iod@rodpowstancowwiekopolskich.pl 

lub pisemnie na wyżej wskazany adres korespondencyjny administratora.

Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu: wykonania praw i obowiązków związanych z posiadaniem prawa do działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Powstańców Wielkopolskich, zarządzanym przez Stowarzyszenie Ogrodowe im. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie.

  1. zapewnienia bezpieczeństwa – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest, w szczególności, ochrona osób i mienia, lub działania prewencyjne dla ograniczenia przestępstw pospolitych,
  2. dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z posiadaniem prawa do działki – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku    przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym osobom, podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, przy czym podmioty takie przetwarzać będą dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy nr 95/46/WE (dalej zwanego RODO) informujemy, że:

Administratorem danych jest Stowarzyszenie ogrodowe im. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie, zarządzające Rodzinnym Ogrodem Działkowym im. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie. Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu wizyjnego odbywa się w celu zabezpieczenia infrastruktury ogrodu działkowego, nadzoru nad gromadzeniem odpadów oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie ROD, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f i e RODO i obejmuje bramę główną, teren parkingów ogrodowych, terenu świetlicy oraz teren wokół pojemników na odpady.

Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku.

Dane są dostępne wyłącznie dla członków Zarządu ROD i mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe przechowywane będą na urządzeniu nagrywającym przez okres do 7 dni.

Każdemu, którego dane dotyczą przysługuje prawo do:

  1. sprostowania swoich danych,
  2. żądania usunięcia swoich danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa,
  3. ograniczenia przetwarzania danych,
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane z monitoringu nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji i nie będą wykorzystywane w celu profilowania. Na terenie ROD znajdują się oznaczenia wskazujące, że obiekt jest monitorowany.

KLAUZULA INFORMACYJNA – WYKAZ OPŁAT

Na podstawie art. 4 ust. 5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Radu UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie RODO) informujemy, że:

Administratorem danych jest Stowarzyszenie Ogrodowe im. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie zarządzające Rodzinnym Ogrodem Działkowym im. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie.

Na tablicach informacyjnych na terenie ROD, zarząd ma prawo opublikować „wykaz opłat ogrodowych” i „wykaz opłat za energię elektryczną lub zużycie wody” W wykazach publikowana jest wyłącznie liczba porządkowa działki i kwota należnej opłaty.

Na tej podstawie nie można tych danych przypisać konkretnej osobie, bez użycia dodatkowych informacji, które są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Dane są publikowane w wykazie wyłącznie do momentu uregulowania należności i po tym czasie natychmiast usuwane z wykazu.

Każdy działkowiec, którego dane dotyczą, ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub może w dowolnym momencie wycofać zgodę i zażądać usunięcia jego danych z wykazu.

W takim przypadku Zarząd ROD natychmiast usunie dane, które dotyczą działkowca ze wszystkich wykazów.

adres do korespondencji:


Andrzej Kołodziejczyk
ul. Janka Muzykanta 32, 71-212 Szczecin
e-mail: iod@rodpowstancowwiekopolskich.pl
tel. 505 242 300

Od dnia 01.01.2019r. wszystkie sprawy związane z dzierżawioną działką należy załatwiać osobiście w biurze zarządu lub przy wykorzystaniu w/w danych adresowych.

 

Każdy dzierżawca działki ma obowiązek złożenia podpisanego oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną w związku z RODO (dokument dostępny na naszej stronie internetowej w zakładce RODO, lub bezpośrednio w biurze zarządu.

KLAUZULA DO POBRANIA

Adresy mailowe:

Prezes

prezes@rodpowstancowwiekopolskich.pl

Księgowość

ksiegowosc@rodpowstancowwiekopolskich.pl